اختصاصی

هرمز

۵۰ کاربر همزمان,SSD ۴۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی

هنگام

۱۰۰ کاربر همزمان,SSD ۶۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی

کاسپین

۲۰۰ کاربر همزمان,SSD ۸۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی

هامون

۳۰۰ کاربر همزمان,SSD ۱۲۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی

شهداد

۴۰۰ کاربر همزمان,SSD ۱۸۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی