اشتراکی

ارس

۵ کاربر همزمان, SSD ۵GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود

اروند

۱۵ کاربر همزمان, SSD ۱۰GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود

کارون

۳۰ کاربر همزمان, SSD ۲۰GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود

کرخه

۴۵ کاربر همزمان, SSD ۳۰GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود

هیرمند

۶۰ کاربر همزمان, SSD ۴۰GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود